Ochrana osobních údajůInformační povinnost pro uživatele eshopu

 1. Správce a jeho kontaktní údaje

Provozovatelem e-shopu hraska.cz a správcem osobních údajů je společnost CERIA, s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ 26294010, která Vaše osobní údaje zpracovává v souladu s platnými zákony České republiky a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 a souvisejících předpisů.

Pro komunikaci s námi ohledně zpracování Vašich osobních údajů můžete použít:

 1. Právní základ zpracování a účel

Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo je nezbytné pro splnění jiných právních povinností (čl. 6 odst.1 písm. c GDPR), nebo v rozsahu zasílání obchodních sdělení (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Uzavřením kupní smlouvy dáváte nám jako kupující souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.

Správce zpracovává Vaše osobní údaje prostřednictvím eshopu automatizovaně, ale i neautomatizovanými prostředky. Za účelem realizace kupní smlouvy a z účetních důvodů shromažďujeme tato data: jméno, příjmení, adresa, telefon, email, v případě platby převodem číslo účtu, IČO, DIČ. Vaše uvedená osobní data, která uvedete při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům kromě příjemců, kterými jsou:

 • naši dodavatelé IT služeb, kteří pro nás provozují servery a HW
 • zpracovatelé účetnictví
 • poskytovatelé zajišťující platby za zboží zakoupené v našem eshopu
 • dopravci zboží zakoupeného v našem eshopu, a to v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží (jméno, adresu, telefon, email).
 1. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme. Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, např. požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů nebo kompletní výmaz těchto údajů. Máte právo se odhlásit z odběru obchodních sdělení.

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

 1. Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradě v rámci Evropské unie Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií.

Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od vložení Vašeho emailu až do vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění kupní smlouvy.

 • Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů svých zákazníků splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnými právními předpisy, zejm. zákonem o ochraně osobních údajů a že:

 • zpracováváme osobní údaje svých zákazníků pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu
 • nepracujeme s citlivými osobními údaji, tj. osobními údaji týkajícími se národnostního, rasového nebo etnického původu, politických postojů, náboženství, odsouzení za trestný čin apod.
 • splňujeme informační povinnost vůči svým zákazníkům podle zákona o ochraně osobních údajů.
 • Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu.

Tyto podmínky jsou přílohou č. 2 Obchodních podmínek tohoto eshopu a tvoří jejich nedílnou součást.

Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019

V Brně, dne 20. 12. 2018